Zastrzeżenie

Zawartość witryny internetowej

Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody materialne lub niematerialne spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystania przedstawionych informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, chyba że jest to spowodowane ewidentnym zaniedbaniem lub zamierzonym nieuczciwym postępowaniem autora. Wszystkie oferty są składane bez zobowiązań i wiążących deklaracji. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub uzupełnianie treści w witrynie internetowej bez uprzedniego powiadomienia lub do tymczasowego lub trwałego usunięcia publikacji.

Odsyłacze i łącza

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do witryn internetowych (łączy), za które autor nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność będzie uznawana wyłącznie w przypadku, gdy autor jest świadomy treści i gdzie istnieje techniczna i uzasadniona możliwość zapobiegnięcia korzystania z tej treści, przy założeniu, że treść byłaby nielegalna. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w momencie zamieszczania łączy, nie stwierdzono obecności żadnych nielegalnych treści w tych witrynach internetowych. Autor nie ma żadnego wpływu na obecne ani przyszłe opracowanie, treści ani autorstwo tych powiązanych lub wskazanych witryn internetowych i niniejszym zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte w tych witrynach, które mogą być zmieniane po zamieszczeniu łączy. To zastrzeżenie dotyczy wszystkich łączy i odsyłaczy we własnej witrynie internetowej autora, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, na forach dyskusyjnych i na listach wysyłkowych udostępnionych przez autora. Tylko właściciel przyłączonej lub wskazanej witryny odpowiada za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne informacji, a w szczególności za szkody powstałe wskutek wykorzystania lub braku wykorzystania tych informacji, a nie właściciel witryny zawierającej łącza lub odsyłacze do takiej witryny.

Prawa autorskie i prawa znaków handlowych

We wszystkich publikacjach autor stara się wykorzystywać prawa autorskie do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub stara się wykorzystywać grafiki, dokumenty, sekwencje wideo i teksty, które są udostępniane bez licencji. Wszystkie znaki firmowe i nazwy handlowe zawarte w tej witrynie internetowej podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązujących przepisach dotyczących znaków handlowych i są chronione przez prawa własności ich zarejestrowanych właścicieli. Wyszczególnianie znaków handlowych samodzielnie nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich. Prawa autorskie w witrynach internetowych publikowanych wyłącznie przez autora pozostają własnością autora witryny internetowej. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej uprzedniej zgody autora jest zabronione.

Skuteczność prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze zastrzeżenie należy traktować jako część oferty internetowej, w której zamieszczono odniesienia do tej witryny. Jeśli jakakolwiek część tekstu lub poszczególne warunki nie są całkowicie zgodne lub nie są już zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie to miało wpływu na pozostałe części dokumentu lub ich treść i ważność.